Contact Information

Address: 103, Chernyakhovsky str., Zhytomyr, 10005, Ukraine

Offices: 246

Phone: +38 (0412) 24-09-91, +38 (0412) 24-37-70

E-mail: czrcenter@gmail.comchizhev@ztu.edu.ua